VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), společnost NEMO PARTNER GROUP s.r.o. (dále také „povinný subjekt“), zavedla vnitřní oznamovací systém představující souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

1. Informace před podáním oznámení, povinnosti oznamovatele

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení měl mít oprávněný důvod se domnívat, že oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Oznamovatel by měl dále jednat v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

2. Komu je určen Vnitřní oznamovací systém?

Vnitřní oznamovací systém je určen zaměstnancům povinného subjektu a ostatním fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro povinný subjekt dozvěděli o protiprávním jednání.

Povinný subjekt vylučuje dle § 9 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

3. Jakým způsobem je poskytována ochrana oznamovateli?

Ochrana oznamovatelů je s účinností od 17.12.2021 poskytována na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení úprava Unie a dále na základě zákona o ochraně oznamovatelů. V případě, že oznamovatel učiní oznámení v souladu s právními předpisy, má nárok na ochranu před odvetnými opatřeními, jako např. rozvázání pracovního poměru, uložení kárného opatření, neumožnění odborného rozvoje, přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo, snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku a další. Jde-li o oznámení, které neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, náleží oznamovateli ochrana podle právních předpisů od okamžiku, kdy jejich totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit odvetnému opatření. Ke vzdání se práva na ochranu před odvetným opatřením se nepřihlíží.

Osoba pověřená přijímáním a vyřizováním oznámení je vždy povinna chránit identitu oznamovatele, přičemž její totožnost nesmí být sdělena bez jejího výslovného souhlasu nikomu dalšímu. Povinnost zachovávat důvěrnost se netýká pouze totožnosti oznamující osoby, ale vztahuje se i na jakékoli další informace, z nichž by bylo možné přímo či nepřímo určit její identitu.

4. Jaké protiprávní jednání lze oznamovat?

a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč
c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

2. daně z příjmů právnických osob,

3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

4. ochrany spotřebitele,

5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

7. ochrany životního prostředí,

8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

5. Jak a komu lze oznámení učinit?

Osobou pověřenou přijímáním a vyřizováním podání je Martin Ďuriš

Oznámení lze učinit:

a) písemně
• Písemně prostřednictvím e-mailu
Oznámení prostřednictvím zabezpečeného e-mailu se zasílají na e-mailovou adresu duris@npg.cz.

• Písemně v listinné podobě na adresu sídla povinného subjektu NEMO PARTNER GROUP s.r.o., Potoční 1276, 250 92 Šestajovice, k rukám Martina Ďuriše
V případě podání v listinné podobě podá oznamovatel oznámení v zalepené obálce s označením NEOTVÍRAT – OZNAMOVATEL.
b) osobně - Požádá-li o to oznamovatel, oznámení bude přijato pověřenou osobou v rámci osobní schůzky v přiměřené lhůtě sdělené oznamovateli, nejpozději však do 7 dnů.
c) telefonicky na tel: + 420 733 617 341

Všechny informace, které budou oznámeny prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému, včetně osobních údajů získaných přímo od identifikovaného nebo identifikovatelného oznamovatele, budou považovány za důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů. S osobními údaji bude nakládáno rovněž v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů povinného subjektu.

6. Jaký je postup pověřené osoby po podání oznámení?

O přijetí oznámení je pověřená osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže oznamovatel výslovně požádal pověřenou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Pověřená osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech složitých skutkově či právně lze tuto lhůtu prodloužit maximálně o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je pověřená osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

V případě, že pověřená osoba zjistí při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, pověřená osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené pověřenou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než povinnému subjektu, který tuto pověřenou osobu určil. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí pověřenou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

V případě, že není oznámení vyhodnoceno jako důvodné, pověřená osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Tento vnitřní oznamovací systém povinné osoby je uveřejněn na stránkách www.npg.cz

V Šestajovicích dne 1.8.2023

NPG v zastoupení Martina Ďuriše